Members

  1. Mr. K.R. Sundararaghavan [2018-2019]
  2. Mrs. Suganya Sampath [2018-2020]
  3. Mrs. Kayal Muthusamy [2018-2019]
  4. Mr. Jayapprakash Theagarajan [2018-2019]
  5. Mr. Krishnaraj Babu [2018-2019]
  6. Mr. Siva Ganesan [2018] (EC Member – Liaison)
  7. Mr. Jayasarathi Munuswamy [2018] (EC Officer – Non-voting)
  8. Mrs. Anitha Balu [2018] (BOD Director)